Általános szerződési feltételek

amerikaiugyved.hu
szabolawgroup.com
northfloridabankruptcyattorney.com

Hatályba lépés ideje: 2021.10.18.

Bevezetés:
Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön az
időpontfoglalással és az online megkeresésünkkel elfogadja Cégünk Általános szerződési
feltételeit!
Amennyiben weboldalunk használatával, az időpontfoglalással vagy az Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Név: Szabo Law Group, P. A. (továbbiakban: Cég)
Székhely: 1401 Sawgrass Corporate Parkway, Ft. Lauderdale, FL 3323
Telefon: 954-210-6054
E-mail: [email protected]

Fogalmak:

Felek: Szabo Law Group, P. A. (Cég) eladó és Fogyasztó együttesen
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18.
életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Szerződés: Szabo Law Group, P. A. mint vállalkozó és Fogyasztó között a
amerikaiugyved.hu szabolawgroup.com northfloridabankruptcyattorney.com weblapokon, szolgáltatás vásárlása  vagy e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz
alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre
Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat
megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz,
nyomtatvány, katalógus, telefon
Termék: a amerikaiugyved.hu szabolawgroup.com northfloridabankruptcyattorney.com weblapokon meghirdetett
szolgáltatások
Cég: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró Szabo Law Group, P. A. mint
vállalkozó munkatársai
Weboldal: a amerikaiugyved.hu
szabolawgroup.com
northfloridabankruptcyattorney.com

weblapok, melyen a
szerződéskötés megvalósul
Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
  ● 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  ● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  ● 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról
  ● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  ● 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti
  szerződések részletes szabályairól
  ● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a
  természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről,
  továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz
  az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
  ● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a
  belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye
  alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
  megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
  2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK
  irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános
szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és
minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési,
illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat,
továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a
megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.
Szerződés nyelve és formája:
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink
elfogadásával.

Árak:

Fenntartjuk az ár változtatás jogát.
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:
A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő
elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti
Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy
viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termékkel/személyes vagy
online, egyéni vagy csoportos óra megtartásával közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint
megoldja. Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy
panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó
lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét,
elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita
rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos
álláspontját.

Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem
rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó a
Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos
a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok
engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony
alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk
figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek,
videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Szabo Law Group, P.A. képviseli: dr. Szabó Áron) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése
mellett.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:
Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag
hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.
Cégünknek a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év
feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük,
rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az
adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban
kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű
titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely
processzorba van építve.

Szolgáltatások tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt szolgáltatások (hosting, szerver hosting, miner gépek,
ehhez kapcsolódó szolgáltatások, domain regisztráció és az ehhez kapcsolodó
szolgáltatások stb.) tulajdonságairól az adott
szolgáltatás oldalán található leírás szolgáltat információt.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az
Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok
pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Rendelése
leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott
adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás
adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. A tévesen megadott e-mail cím
vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek
minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Eljárás Hibás ár esetén:

Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai
rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett hibáért..

.

A amerikaiugyved.hu
szabolawgroup.com
northfloridabankruptcyattorney.com

oldalon Ön megadja a következő adatait.

Vezetéknév *
Keresztnév *
Cégnév (nem kötelező)
Ország *
Irányítószám *
Város *
Utca, házszám *
Megye *
Telefonszám *
E-mail cím *

További információk

Rendelés jegyzetek (nem kötelező)
Ön az adatok megadásával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót, amire a felhívás
figyelmezteti.
Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat *
A megadott adatokért a Felhasználó a felelős.
Ezt követően a „megrendelés elküldése gomb” megnyomásával a rendelés a
fizetéssel folytatódik (közvetlen banki átutalás vagy Barion rendszerű online fizetés)
A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa
preferált fizetési módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a
Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni
kívánt szolgáltatásokat és mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat, a ceruza
ikonra kattintva van mód rá.

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti
rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az
esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg,
kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről történő
szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.
Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata
megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát
Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön
mentesül ajánlati kötöttsége alól.

A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve Magyar valamint angol.

Cégünk nem köteles a
Fogyasztó tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.
Cégünk nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások tagállama
szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel összefüggésben meghatározott
szerződésen kívüli követelményeknek.

A külföldi Fogyasztók/Vállalkozások az Általános szerződési feltételeink szerint
élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel.
Online fizetés esetén a fizetés a Cégünk által meghatározott pénznemben történik.
Cégünk visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a vételár és szállítási
díj sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Cégünk
felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a vételár kiegészítésére.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló
foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül,
ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás
jogával!

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a
szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a
szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.
Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre
vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Amennyiben a videó letöltése megkezdődött, vagy az online órára a bejelentkezés
megtörtént, ez a jog már nem illeti meg.
Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:
Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó
nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre. Az elállás a lefoglalt
időpont bekövetkezte előtt 72 órával – átfoglalás nélkül – nem gyakorolható.
A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel
összhangban gyakorolta.

Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan
visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve
tudomásul vételét.

Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:
Cégünk visszatérítési kötelezettsége:
Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől,
Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti
a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is.
Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén
Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési
móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégünk a
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó
többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy
postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.
Egyéb

Szabo Law Group, P.A. mint vállalkozó nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által
megadott adatok valósak-e.
Tájékoztatjuk Önt, hogy nem minősül szerződésszegésnek, ha a
vállalkozó hatáskörén kívül álló, általa nem kontrollálható és neki fel nem róható
okból a szolgáltatást nem tudja teljesíteni. A Fogyasztónak ebből az okból kifolyólag
okozott költségekért és a befizetett szolgáltatási díj visszafizetéséért a vállalkozó
nem kötelezhető. Ilyen vis maior oknak minősül különösen: háború,
zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos áramszolgáltatás
szünetelése, szükségállapot, vagy bármely el nem hárítható akadály. Vis maior
esetén a szolgáltatás kifejezetten csak az akadályoztatás idejére szüneteltethető.
Jelen általános szerződési feltételek a Cég részéről egyoldalúan módosíthatóak, de a
Fogyasztóra a szerződéskötéskor hatályban lévő mindenkori szabályok az irányadók.
Budapest, 2021.10.18.

ASZF

 

 1. Bevezetés

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a Szabo Law Group, P.A. mint vállalkozó képviseli: dr. Szabó Áron (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, az adatvédelmi- és kezelési politikát, amelyet mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya az Adatkezelő valamennyi személyes adatkezelésére kiterjed. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az Adatkezelő weboldalán hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan megváltoztassa, amely változásról a Felhasználókat a honlapján értesíti. Az Adatkezelő elkötelezett a Felhasználók és az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő figyelembe vette az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra: – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016.április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/E rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR); – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); – 2013. évi V. törvény a polgári Törvénykönyvről (Ptk.); – 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.); – 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége és tevékenysége
 2. Név: Szabo Law Group, P.A. képviseli: dr. Szabó Áron Székhely: 1401 Sawgrass Corporate Parkway, Ft. Lauderdale, FL 3323 Telefon: 954-210-6054 E-mail: [email protected] Az adatkezelő nem kötelezett adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 3. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az ügyfelekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az Ügyfelek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban felsorolt célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelése a következő jogalapokon jön létre: a) önkéntes hozzájáruláson (GDPR 6. cikk. 1. bek.a pontja): Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről az Ügyfeleket külön tájékoztatja az Adatkezelő. b) szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1.bek.b pontja): Abban az esetben, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az egyik szerződő fél az érintett. c) jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bek.c pontja): A jogi kötelezettség teljesítése körébe tartozik, ha az adatkezelés az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. számviteli kötelezettség teljesítése stb.) d) jogos érdek (GDPR 6. cikk. 1. bek. f pontja) Az adatkezelés az adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében szükséges. Adatkezelő a weblapon neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát weblapján ellenőrizni, így az ügyfél illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes- a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett ügyfél beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

 1. Az adatkezelések

4.1. Kapcsolatfelvétel, hírlevelek kiküldése

Az Adatkezelő m.n.s. személyi szolgáltatást kínál magánszemélyeknek és jogi személyeknek, cégeknek mint ügyfeleknek. A kapcsolatfelvétel önkéntes a www.amerikaiugyved.hu, szabolawgroup.com  és a northfloridabankruptcyattorney.com weboldalakon megadott adatokon keresztül. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, elektronikus hírlevelek kiküldése, marketing tájékoztatás az Adatkezelő tevékenységéről, ügyfélszerzés Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása A kezelt adatok köre: vezetéknév, utónév, e-mail cím, üzenet, telefonszám opcionális Az adatok törlésének határideje: az adatkezelők a fenti személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelik, az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor jogosult visszavonni és kérheti kezelt adatai törlését. A hozzájárulás visszavonásáról való tudomásszerzést követően az adatkezelő haladéktalanul intézkedik az adatok törléséről. Ha az adatkezelő az adatkezelés célját képező hírlevél küldést megszünteti, úgy a kezelt adatokat köteles az utolsó hírlevél megküldésétől számított 60 napon belül megsemmisíteni. Adattovábbítás: személyes adat továbbítása nem történik Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a kapcsolatfelvétel elmaradása

 

4.2 szolgáltatás vásárlás

Az adatkezelő www.amerikaiugyved.hu, szabolawgroup.com  és a northfloridabankruptcyattorney.com  honlapján lehetőség van különböző szolgáltatások megrendelésére, megvásárlására. Az adatkezelő a vásárlói adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. Az adatkezelés célja: az adatkezelő www.amerikaiugyved.hu, szabolawgroup.com  és a northfloridabankruptcyattorney.com   weboldalán történő online vásárlás  megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzott kiszolgálás. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], valamint a vásárolt szolgáltatás/oktató videó megnevezése, mennyisége, vételára adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére. A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt szolgáltatás/ oktató videó megnevezése, mennyisége, vételára. Az adatkezelés időtartama: • az oktató videó megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a szolgáltatás megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás és elektronikus fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az K&H Bank kezeli. Adattovábbítás: • bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a K&H Bank felé. Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja. • elektronikus fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Barion Payment Zrt. felé. Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja. Aadatfeldolgozói feladat: webtárhely-szolgáltatás Név: Billingo Technologies Zrt. Székhely: 1133 Budapest, Árboc utca 6. I. emelet Adatfeldolgozói feladat: online számlázás Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem lehetséges a vásárlás. Név: MailerLite, www.mailerlite.com Adatfeldolgozói feladat: hírlevélküldő szoftver Hubspot CRM rendszer

4.3. amerikaiugyved.hu szabolawgroup.com northfloridabankruptcyattorney.com weboldalak „süti” kezelése

Az Adatkezelő az ügyfelek még teljesebb kiszolgálása érdekében ún. anonim Felhasználó-azonosítókat alkalmaz a vele kapcsolatba kerülő Felhasználók számítógépére elhelyezve. A szervereink által automatikusan naplózott információk: Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. (ún. funkcionális sütik) Ezen adatokat az ügyfelek által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. Használatuk jogalapja: jogos érdek. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A honlap használata során megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használja az Adatkezelő, amelyhez hozzájárulást kapott. Honlapon a Google Analytics programot használja. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatók tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Vagyis az adatok anonimizálva vannak. Amennyiben az ügyfél nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van arra, hogy ne engedje meg az ún. sütikezelést a amerikaiugyved.hu
szabolawgroup.com
northfloridabankruptcyattorney.com

weboldal alján. Módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. A „sütik” használatát a böngészőn belül Ön bármikor beállíthatja, amelynek módja a böngésző Súgó részében fellelhető (Beállítások/Adatvédelem). Itt lehetősége van megtiltani a „sütik” tárolását. Weboldalunk a Sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. Amennyiben az ügyfél csatlakozik az Adatkezelő Facebook, Instagram profiljához (amerikaiugyved) követőként, ismerősként, akkor ott a Facebook adatkezelési és „cookie”-szabályzata az irányadó.

4.4.Egyéb adatkezelések

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad az Adatkezelő tájékoztatást. Amennyiben a szolgáltatás on-line formában valósul meg, az Adatkezelő a beszélgetés után haladéktalanul törli az érintett on-line adatait. Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az ügyfeleket, hogy az általa kezelt adatok átadásra kerülhetnek a Társaság megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. Ezek a személyek az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

 1. Az érintettek jogai és a jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a szolgáltatás on-line formában valósul meg az Adatkezelő kötelezi magát, hogy – erre irányuló határozott hozzájárulás hiányában – nem készít felvételt a beszélgetésről. Az ügyfél/érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, illetve az érintett kérheti személyes adatai módosítását, törlését és bármikor, indoklás nélkül jogosult az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását részben vagy egészében visszavonni az [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy a hírlevélben jelölt linkre kattintva, vagy az adatkezelő székhelyére küldött levélben. Az adatkezelési szabályok megsértése esetén az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelőknél az adatkezelés ellen a [email protected] e-mail címen. Az érintett jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: [email protected] honlap: www.naih.hu) fordulni. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Budapest, 2021. 09.10. Szabo Law Group, P.A.

 

 

 
Zöldkártya, vízum, ESTA, cégalapítás